O stránke Clonable

Clonable - váš nástroj na klonovanie a lokalizáciu webových stránok a internetových obchodov.

E-mail
info[@]clonable.net
Telefónne číslo
+31 492 77 52 69
Adresa

Obchodné centrum Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Všeobecné podmienky

Clonable (ďalej len "Clonable" a/alebo "my") vám poskytuje platformu, ktorá podlieha výhradne nasledujúcim podmienkam, ktoré sú nevypovedateľné a môžu byť zmenené na základe oznámenia na základe výhradného uváženia Clonable, s výhradou ustanovení nižšie uvedených podmienok.

Prijatím a súhlasom s podmienkami tejto zmluvy o platforme (ďalej len "zmluva") tým, že: (a) vyberiete možnosť "Súhlasím" s týmito podmienkami, (b) dokončíte proces registrácie (c) akýmkoľvek spôsobom používate platformu, napríklad sťahujete alebo nahrávate obsah alebo využívate služby poskytované Clonable a/alebo tretími stranami prostredníctvom platformy, sa stávate zákazníkom Clonable a prijímate tieto podmienky a uzatvárate právnu a záväznú zmluvu s Clonable.

V tejto zmluve sa všetky odkazy na vás a/alebo vášho a/alebo používateľa a/alebo zákazníka vzťahujú na stranu, ktorá uzatvára túto zmluvu s Clonable.

Prehľad
Clonable poskytuje určité služby na našej webovej stránke www.Clonable.net (a iné, prípadne preložené názvy domén, ako napríklad www.Clonable.sk atď., ("Platforma"). Platforma poskytuje viacúčelovú prekladateľskú službu, ktorá vám umožní premeniť vaše miestne webové stránky na viacjazyčné webové stránky a/alebo webové stránky viacerých krajín ("službaClonable"). Zmluva sa vzťahuje na službu Clonable. Všetok obsah a služby sprístupnené prostredníctvom platformy, ktoré neboli sprístupnené k dátumu "Posledná revízia" uvedenému nižšie, sa automaticky považujú za súčasť služby Clonable, keď sú prvýkrát sprístupnené prostredníctvom platformy.

Prijatie podmienok / prijatie
Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nesmiete platformu používať.

Okrem toho nesmiete používať platformu, ak (i) vám miestne zákony a predpisy zakazujú používať platformu alebo (ii) nie ste plne spôsobilí a oprávnení uzavrieť záväznú zmluvu s Clonable.

Používaním platformy vyhlasujete a zaručujete, že máte právo, právomoc a spôsobilosť uzavrieť túto zmluvu a dodržiavať všetky jej podmienky.

Zásady ochrany osobných údajov
Ochrana informácií a zhromažďovanie informácií na stránke Clonablesa odráža v zásadách ochrany osobných údajov na stránke Clonable (zásady ochrany osobných údajov nájdete tu). Súhlasíte s tým, aby stránka Clonable používala vaše údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Registrácia
Podmienkou vášho používania služby Clonable a platformy je, že ste zákonným vlastníkom webovej stránky, v súvislosti s ktorou používate platformu, službu Clonable. Podmienkou je aj to, že ste vlastníkom všetkého duševného vlastníctva, ktoré sa naň vzťahuje (alebo právnym zástupcom vlastníka webovej stránky).

Ak chcete používať službu a platformu Clonable, musíte sa zaregistrovať na stránke Clonable. Ak sa chcete zaregistrovať na stránke Clonable, musíte uviesť platnú e-mailovú adresu (ktorá sa bude používať ako jedinečný identifikátor vášho účtu), svoje meno a heslo.

Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho hesla a účtu a zaväzujete sa, že svoju e-mailovú adresu ani heslo neprenesiete, nepožičiate ani inak neprenesiete na tretiu stranu na účely používania služby a platformy Clonable alebo prístupu k nej.

Takisto nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci vášho konta. Svoje heslo alebo iné informácie o účte môžete kedykoľvek zmeniť podľa pokynov na stránke svojho profilu.

Súhlasíte s tým, že nás budete okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti v súvislosti s vaším účtom alebo službou Clonable a že na konci každej relácie zabezpečíte "odhlásenie" / zatvorenie svojho účtu (ak je to vhodné).

Používaním služby a platformy Clonable súhlasíte s tým, že: (i) poskytnúť určité aktuálne, úplné a presné informácie o vás, keď o to platforma požiada, a (ii) udržiavať a aktualizovať tieto informácie podľa potreby, aby boli aktuálne, úplné a presné. Ak sú akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli pri prvej registrácii, nesprávne, Clonable si vyhradzuje právo okamžite zrušiť vaše konto a vaše právo používať služby a platformu Clonable.

Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností.

Platba
Rôzne štruktúry poplatkov a poplatky splatné za službu Clonable sú uvedené na platforme ("poplatky") alebo sú uvedené v samostatnej zmluve pre vás ako zákazníka. Služby Clonable bude Clonable poskytovať po prijatí online registrácie zo strany Clonable a úplnom zaplatení príslušných Poplatkov za služby Clonable, ako je uvedené na platforme alebo v osobitnej zmluve uzatvorenej s vami ako zákazníkom.

V prípade nezaplatenia akéhokoľvek poplatku z vašej strany, okrem iného z dôvodu vrátenia poplatku, podvodu, odmietnutia kreditnej karty alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, má Clonable právo okamžite pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k platforme a službám Clonable bez toho, aby bolo dotknuté právo vymáhať od vás všetky dlžné sumy alebo akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má Clonable k dispozícii.

Clonable si vyhradzuje právo priebežne meniť svoju platobnú politiku a poplatky účtované za služby Clonable, pričom tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite. Všetky poplatky a iné platby sú splatné v mene uvedenej na platforme. Ak nie je uvedená žiadna mena, všetky Poplatky sú uvedené v EUR a sú bez všetkých platných daní v príslušnej jurisdikcii (vrátane, ale nielen, DPH, ak sa uplatňuje).

Súhlasíte, že budete platiť Clonable poplatky za všetky služby Clonable zakúpené na Clonable. Ďalej súhlasíte s tým, že ste zodpovední za zaplatenie všetkých platných daní splatných v príslušnej jurisdikcii, v ktorej sa zmluva uzatvára.

Platby za služby Clonable sa uskutočňujú prostredníctvom zabezpečenej webovej stránky tretej strany. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že internetový prenos nemôže byť úplne bezpečný alebo súkromný a že akékoľvek vami poskytnuté informácie (vrátane informácií o kreditnej karte) môže prečítať a/alebo zachytiť tretia strana. Clonable nenesie zodpovednosť za zachytenie a/alebo hacknutie údajov alebo iný neoprávnený prístup k informáciám, ktoré ste poskytli na účely služieb Clonable.

Licencia na používanie služby Clonable a prístup k nej
Clonable vám týmto udeľuje a vy týmto prijímate osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu ("licencia") na používanie platformy na prístup k službe Clonable.

Všetko duševné vlastníctvo (vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok, patentov atď.), ktoré sa objavuje alebo je obsiahnuté v platforme a/alebo s ňou súvisí (vrátane, bez obmedzenia, softvérového kódu, používateľských príručiek a všetkej ostatnej dokumentácie), je a zostáva výlučným vlastníctvom Clonable. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy a/alebo udelenie licencie nepredstavuje vzdanie sa duševného vlastníctva Clonablepodľa akéhokoľvek zákona.

Licencia nezahŕňa žiadny ďalší predaj alebo komerčné používanie platformy, služby Clonable alebo jej obsahu, žiadne odvodené používanie tejto platformy, služby Clonable alebo jej obsahu, ani žiadne používanie nástrojov na dolovanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zber a extrakciu údajov. Platforma, služba Clonable ani žiadna jej časť sa nesmie reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať ani inak využívať na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu Clonable. Okrem toho nesmiete kopírovať ani napodobňovať žiadnu časť alebo celý dizajn alebo vzhľad platformy. Tie sú chránené duševným vlastníctvom.

Clonable môže z času na čas uvoľniť nové nástroje a zdroje na platforme alebo zaviesť ďalšie služby a/alebo funkcie pre platformu. Všetky nové služby a funkcie budú podliehať tejto zmluve, ako aj akýmkoľvek ďalším podmienkam používania, ktoré môžeme pre tieto konkrétne služby alebo funkcie vydať.

O tom, čo sa považuje za zneužitie platformy, rozhodne Clonable podľa vlastného uváženia. Clonable si vyhradzuje právo zrušiť vaše konto, ak Clonable zistí, že ste porušili túto zmluvu.

Obmedzenie používania obsahu
Beriete na vedomie, že Platforma môže obsahovať informácie, softvér, fotografie, video, text, grafiku, hudbu, zvuky alebo iné materiály (ďalej len "Obsah"), ktoré sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami, obchodnými tajomstvami alebo inými vlastníckymi právami, a že tieto práva sú platné a chránené vo všetkých formách, médiách a technológiách existujúcich v súčasnosti alebo vyvinutých v budúcnosti. Celý obsah spolu je chránený holandskými zákonmi o autorských právach ako kolektívne dielo a my vlastníme autorské práva na výber, koordináciu, usporiadanie a vylepšenie tohto obsahu. Úprava obsahu alebo použitie obsahu na akýkoľvek iný účel vrátane použitia takéhoto obsahu na akejkoľvek inej webovej stránke alebo v sieťovom počítačovom prostredí je prísne zakázané. Ak nám to vopred výslovne písomne nepovolíte, súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, ďalej distribuovať, predávať, upravovať, prenajímať, požičiavať, adaptovať, prekladať, vytvárať na základe toho odvodené diela (vcelku alebo čiastočne), dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať alebo inak úplne alebo čiastočne redukovať platformu alebo službu Clonable vrátane obsahu.

Názov a logo Clonable sú duševným vlastníctvom spoločnosti Clonable. Všetky ostatné ochranné známky uvedené na platforme sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Naši partneri môžu mať aj ďalšie vlastnícke práva na obsah, ktorý sprístupňujú prostredníctvom služby a platformy Clonable. Obchodné názvy, ochranné známky a značky služieb, ktoré vlastníme, či už registrované alebo neregistrované, sa nesmú používať v súvislosti s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorá nie je naša, spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zámenu. Nič na platforme sa nesmie vykladať ako udelenie, implicitné, nepriame alebo iné, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akýchkoľvek našich obchodných názvov, ochranných známok alebo servisných značiek bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Kvalita výrobku
Stránka Clonable sa snaží byť čo najpresnejšia. Spoločnosť Clonable však nezaručuje, že popisy produktov, texty a/alebo iné preložené informácie uvedené na vašich webových stránkach sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne a/alebo bezchybné. Bez ohľadu na vyššie uvedené zrieknutie sa kvality bude Clonable využívať správanie používateľov vašej webovej stránky na zlepšenie kvality produktu služby Clonable, ale nie je povinná to robiť. Súhlasíte s tým, že Clonable ani jej pridružené spoločnosti a poskytovatelia služieb nenesú zodpovednosť za akékoľvek nepresné, neúplné, nespoľahlivé alebo chybné operácie týkajúce sa služieb Clonable a preložených informácií obsiahnutých na vašej webovej lokalite.

Materiály predložené prostredníctvom platformy
Definícia pojmu "Materiály odoslané prostredníctvom služby a platformy Clonable" v tomto dokumente predstavuje všetky údaje, informácie, text, softvér, zvukové súbory, obrázky, fotografie, grafiku, videá, správy, súbory, odkazy alebo akýkoľvek iný materiál (ďalej len "materiály") na vašej webovej lokalite, či už je chránený skriptom, heslom alebo inak. Materiály budú predmetom služby Clonable, ktorá bude zahŕňať prenos materiálov tretej strane, aby sme mohli vykonať službu Clonable. Súhlasíte s tým, že ak zverejníte materiály prostredníctvom platformy, automaticky udeľujete spoločnosti Clonable a jej nástupcom a postupníkom nevýhradnú, celosvetovú, bezplatnú, trvalú a neodvolateľnú licenciu na používanie, sťahovanie a tlač, zobrazovanie, úpravu, publikovanie a prispôsobovanie materiálov, vcelku alebo po častiach, za účelom vykonávania služby Clonable. Ste výlučne zodpovední za všetky materiály, ktoré ste odoslali, zverejnili alebo distribuovali prostredníctvom platformy, okrem iného vrátane obsahu vašej e-mailovej komunikácie, informácií, recenzií, používateľských hodnotení, fotografií alebo grafických materiálov, ktoré ste zverejnili, alebo súvisiacich materiálov. Odoslaním materiálov na svoju webovú lokalitu vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte všetky práva, vlastníctvo a podiel na týchto materiáloch a na akejkoľvek podobizni obsiahnutej v týchto materiáloch.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (a) si vyhradzujeme právo (ale nie povinnosť) skontrolovať materiály pred tým, ako povolíme ich zverejnenie alebo iné uloženie prostredníctvom platformy v súvislosti so službou Clonable; a (b) môžeme podľa vlastného uváženia vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností: (i) monitorovať odosielanie materiálov; (ii) upraviť, odstrániť alebo odmietnuť zverejnenie alebo povoliť zverejnenie alebo uloženie akýchkoľvek materiálov; a/alebo (iii) zverejniť akékoľvek materiály alebo akúkoľvek komunikáciu prostredníctvom platformy a okolnosti ich prenosu: (a) tretím stranám na prevádzku služby Clonable a platformy; (b) dodržiavať platné zákony; (c) reagovať na žiadosti vlád; (d) dodržiavať platné právne postupy; (e) chrániť práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok Clonable, návštevníkov platformy alebo verejnosti; (f) umožniť nám uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť; a/alebo (g) vymáhať plnenie Zmluvy; a/alebo (iv) zdieľať Materiály s príslušnými orgánmi a finančnými inštitúciami, ak Clonable podľa vlastného uváženia zistí, že: (a) sa pokúšate podviesť Clonable; (b) sa zapájate do podvodnej činnosti alebo inej zakázanej transakcie; (c) sa zapájate do trestnej činnosti; alebo (d) Materiály majú nenávistný charakter.

V žiadnom prípade nenesieme my ani naši zamestnanci, vedúci pracovníci, riaditelia, akcionári, zástupcovia, zástupcovia alebo pridružené spoločnosti zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú vaším spoliehaním sa na materiály. Okrem toho nemáme žiadnu kontrolu nad akýmikoľvek škodami vyplývajúcimi z použitia (vrátane, ale bez obmedzenia, opätovného zverejnenia) alebo zneužitia informácií dobrovoľne zverejnených akoukoľvek časťou služby a platformy Clonable treťou stranou a nenesieme za ne zodpovednosť.

V súlade s podmienkami tejto zmluvy nesmiete nahrávať, ukladať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, predvádzať, sprístupňovať alebo inak komunikovať verejnosti žiadne materiály, na ktoré nemáte potrebné práva. Najmä akékoľvek neoprávnené použitie materiálov chránených autorským právom vo vašich materiáloch (vrátane reprodukcie, distribúcie, úpravy, adaptácie, verejného zobrazovania, verejného predvádzania, prípravy odvodených diel, sprístupňovania alebo iného oznamovania verejnosti prostredníctvom platformy) môže porušovať práva tretích strán a je prísne zakázané. Akékoľvek takéto porušenie môže mať za následok ukončenie platnosti tejto zmluvy, vášho prístupu k platforme a môže mať za následok aj začatie občianskoprávneho alebo trestného konania proti vám zo strany príslušného držiteľa práv alebo v jeho mene.

 

Odkazy na stránky tretích strán

Platforma môže obsahovať odkazy alebo obsah tretích strán môže obsahovať odkazy na iné webové stránky alebo zdroje. Keďže nad takýmito stránkami a zdrojmi nemáme žiadnu kontrolu, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov, ani ich neschvaľujeme, a nie sme zodpovední za žiadny obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály (súhrnne "materiály tretích strán") dostupné prostredníctvom takýchto stránok alebo zdrojov alebo na nich obsiahnuté. Beriete na vedomie, že môžete byť vystavení materiálom tretích strán, ktoré sú urážlivé, neslušné alebo nevhodné. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené priamo alebo nepriamo používaním alebo spoliehaním sa na akékoľvek materiály tretích strán, ktoré sú k dispozícii na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji alebo ich prostredníctvom.

 

Dostupnosť

Clonable sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie, aby sa pokúsila poskytovať služby Clonable a prístup k platforme 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V niektorých prípadoch však bude prístup k platforme prerušený z dôvodu údržby, aktualizácie a opráv, ktoré beriete na vedomie ako nevyhnutnú funkciu vykonávanú spoločnosťou Clonable, alebo z dôvodu porúch telekomunikačných spojení a zariadení, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Clonable, pričom spoločnosť Clonable nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu príjmov.

 

Clonable môže dočasne alebo natrvalo upraviť alebo prerušiť platformu alebo akúkoľvek jej časť, a to s upozornením alebo bez neho.

 

Záruka pre používateľov, povinnosť odškodnenia a zrieknutie sa zodpovednosti

Vyhlasujete a zaručujete, že: (a) vlastníte duševné vlastníctvo alebo ste získali všetky potrebné licencie a povolenia na používanie Materiálu v súlade s vaším používaním v súvislosti s platformou alebo ako je inak povolené v Zmluve; (b) máte práva potrebné na udelenie licencie uvedenej v Zmluve (c) ste dostali povolenie od všetkých osôb zobrazených vo vašom materiáli na použitie vášho materiálu, ako je stanovené v tejto dohode, vrátane distribúcie, verejného zobrazovania, verejného predvádzania a reprodukcie materiálu; a (d) váš materiál neporušuje ani neporušuje práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva, vrátane práv na publicitu alebo súkromie, žiadnej osoby, spoločnosti alebo subjektu alebo inej tretej strany.

 

Súhlasíte s tým, že odškodníte Clonable a jej akcionárov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, vedúcich pracovníkov, zástupcov, zamestnancov, spolumajiteľov značiek alebo iných partnerov a poskytovateľov licencií za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznikli v dôsledku vášho materiálu, vaše používanie platformy, vaše pripojenie k platforme, akékoľvek tvrdenie, že váš materiál spôsobil škodu niekomu inému, akékoľvek konanie medzi vami a kýmkoľvek iným, kto inzeruje alebo propaguje prostredníctvom platformy, vaše porušenie podmienok zmluvy alebo vaše porušenie akýchkoľvek práv vrátane práv duševného vlastníctva.

 

Odmietnutie záruk

Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi:

 

Platforma a obsah sú poskytované spoločnosťou Clonable "tak, ako sú", bez akejkoľvek záruky, výslovnej, implicitnej, zákonnej alebo inej, vrátane implicitných záruk vlastníctva, neporušenia práv, predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. Bez obmedzenia nižšie uvedeného, Clonable a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že (a) platforma a obsah budú spĺňať vaše požiadavky alebo budú neustále dostupné, neprerušované, časovo nenáročné, bezpečné alebo bezchybné; (b) výsledky, ktoré sa dosiahnu používaním platformy a obsahu, budú efektívne, presné alebo spoľahlivé; (c) kvalita platformy a obsahu bude spĺňať vaše očakávania; alebo že (d) akékoľvek chyby alebo opomenutia v platforme alebo obsahu budú opravené. Žiadne rady ani informácie, či už ústne alebo písomné, ktoré ste získali od Clonable alebo prostredníctvom alebo používaním platformy a obsahu, nezakladajú žiadnu záruku, ktorá nie je výslovne uvedená v týchto podmienkach.

 

Clonable výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek činnosťou vyplývajúcou z používania platformy alebo účasti na nej zo strany používateľa a vyplývajúcou z platformy a jej obsahu. K akémukoľvek obsahu stiahnutému v dôsledku služby Clonable, sprístupnenému alebo inak získanému prostredníctvom platformy pristupujete podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, ktoré vzniknú v dôsledku stiahnutia. Clonable nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek počítačový vírus alebo podobný kód stiahnutý do počítača používateľa z platformy.

 

Clonable nepreberá žiadnu zodpovednosť za platformy alebo materiály poskytované tretími stranami, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom prepojených stránok. Clonable neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa takýchto tretích strán, ich obsahu alebo platformy a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek konanie používateľa s takýmito tretími stranami je na jeho vlastné riziko.

 

Manažéri, hostitelia, účastníci, moderátori a iné tretie strany nie sú autorizovanými hovorcami Clonable a ich názory nemusia nevyhnutne odrážať názory Clonable. V rozsahu povolenom platnými zákonmi nenesie Clonable žiadnu zodpovednosť za materiál vyplývajúci z práv duševného vlastníctva, urážky na cti, ochrany súkromia, publicity, obscénnosti alebo iných zákonov. Clonable tiež odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s používaním, zneužitím, stratou, zmenou alebo nedostupnosťou akéhokoľvek materiálu.

 

Clonable nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku toho, že niekto iný použije vaše heslo alebo účet alebo informácie o účte v súvislosti s platformou, a to s vaším vedomím alebo bez neho.

 

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade nebude Clonable, jej akcionári, jej predstavitelia, riaditelia, zamestnanci, partneri, poskytovatelia licencií alebo dodávatelia niesť zodpovednosť voči vám alebo komukoľvek inému za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame, následné alebo trestné škody vrátane škôd za stratu používania, údajov alebo zisku, bez ohľadu na to, či je alebo nie je možné ich predvídať, alebo ak bola stránka Clonable upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, alebo na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti, vrátane porušenia zmluvy alebo záruky, nedbanlivosti alebo iného deliktu, alebo akéhokoľvek iného nároku vyplývajúceho z používania platformy alebo prístupu k nej alebo k obsahu alebo v súvislosti s nimi. Žiadne ustanovenie podmienok neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť Clonableza hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné konanie Clonable alebo jeho zamestnancov, alebo za smrť alebo zranenie osôb.

 

Celková zodpovednosť spoločnostiClonablea jej akcionárov, pridružených spoločností, poskytovateľov licencií a dodávateľov podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou je obmedzená na mesačný poplatok uvedený v zmluve medzi spoločnosťou Clonable a vami. Toto obmedzenie platí aj v prípade, že Clonable bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, a bez ohľadu na zlyhanie základného účelu akéhokoľvek obmedzeného prostriedku nápravy.

 

Záväzok týkajúci sa chránených informácií

 

Beriete na vedomie, že Clonable má výhradné právo, vlastníctvo a záujem na duševnom vlastníctve týkajúcom sa platformy a služieb Clonable. "Duševné vlastníctvo" znamená autorské práva, morálne práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvo, nekalú súťaž a všetky ostatné duševné a vlastnícke práva, okrem iného vrátane práv vyplývajúcich zo Služieb Clonable a Platformy.

 

Beriete na vedomie, že nemáte žiadne právo, titul ani záujem na duševnom vlastníctve v platforme vrátane akéhokoľvek obsahu vyplývajúceho z viacúčelovej prekladateľskej služby, ktorá vám umožňuje konvertovať vašu miestnu stránku na viacjazyčnú webovú stránku, okrem práva používať takéto duševné vlastníctvo na platforme, ako je výslovne uvedené v tejto zmluve. Urobíte všetko potrebné na ochranu práv Clonable uvedených v tomto odseku 16 a na žiadosť Clonable podniknete všetky kroky potrebné na ochranu vlastníctva týchto práv Clonable, okrem iného vrátane vyhotovenia všetkých dokumentov.

 

Ukončenie a zmena služby Clonable

Súhlasíte s tým, že môžeme podľa vlastného uváženia zrušiť vaše heslo, účet (alebo jeho časť) alebo používanie služby Clonable a platformy a odstrániť a zlikvidovať akékoľvek materiály v rámci platformy, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane, ale bez obmedzenia, ak sa domnievame, že ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom tejto zmluvy. Vaše konto zrušíme aj po získaní spoľahlivých informácií o porušení akéhokoľvek zákona a v takýchto prípadoch budeme spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. Môžeme tiež podľa vlastného uváženia a kedykoľvek ukončiť poskytovanie služby Clonable alebo jej časti, a to s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že akékoľvek ukončenie vášho prístupu k platforme podľa akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa môže uskutočniť bez predchádzajúceho upozornenia, a beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme okamžite deaktivovať alebo vymazať vaše konto a všetky súvisiace informácie a súbory vo vašom konte a/alebo zabrániť akémukoľvek ďalšiemu prístupu k týmto súborom alebo službe Clonable. Ďalej súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek ukončenie vášho prístupu k platforme.

 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z času na čas, dočasne alebo trvalo, úplne alebo čiastočne: (a) upraviť alebo prerušiť poskytovanie služby Clonable, vrátane, bez obmedzenia, (i) obmedzenia doby, počas ktorej sú služby Clonable k dispozícii, (ii) obmedzenia povoleného používania služby Clonable a (iii) obmedzenia alebo ukončenia práva používateľa na používanie služby Clonable, s oznámením alebo bez neho; (b) účtovať poplatky v súvislosti s používaním služby Clonable; (c) upraviť a/alebo zrušiť poplatky účtované v súvislosti so službou Clonable; a/alebo (d) ponúknuť príležitosti niektorým alebo všetkým používateľom služby Clonable. Súhlasíte s tým, že ani my, ani žiadna z našich pridružených spoločností nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo prerušenie služby Clonable, či už vcelku alebo čiastočne, alebo akejkoľvek služby, obsahu alebo funkcie ponúkanej prostredníctvom platformy.

 

Ak nás upozorníte na porušenie týchto pokynov, môžeme vám odobrať registračné oprávnenia a/alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenia na ich presadzovanie. Ďalej môžeme podľa vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu ukončiť vaše konto alebo účasť na akejkoľvek funkcii služby a platformy Clonable.

 

Zásady vrátenia peňazí a zrušeniaClonablesú súčasťou a sú začlenené do podmienok používania Clonable(kliknite sem pre zásady vrátenia peňazí a zrušenia). Podmienkou registrácie na stránke Clonable a používania služieb Clonable je, že výslovne potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli Zásadám vrátenia peňazí a zrušenia a súhlasíte s ich podmienkami. Ak kedykoľvek nesúhlasíte so Zásadami vrátenia peňazí a zrušenia alebo s ktoroukoľvek ich časťou, vaším jediným opravným prostriedkom je ukončiť používanie všetkých služieb Clonable a zrušiť svoje konto. Upozorňujeme však, že všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili pred dátumom takéhoto ukončenia, sa budú riadiť výlučne podmienkami Zásad vrátenia peňazí a zrušenia.

 

Správanie používateľov

Súhlasíte s tým, že nebudete mať prístup k platforme ani sa oň nebudete pokúšať inými prostriedkami ako prostredníctvom rozhrania poskytnutého Clonable, ani nebudete obchádzať žiadne obmedzenia prístupu alebo používania, ktoré zaviedla Clonable s cieľom zabrániť určitým spôsobom používania platformy.

 

Súhlasíte s tým, že nebudete používať platformu, ani ju nebudete podporovať či umožňovať jej používanie iným osobám na:

 

 • zdieľať materiál, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, nezákonný, hanlivý, urážlivý, vulgárny, obscénny, detský pornografický, oplzlý, vulgárny, narúšajúci súkromie iných osôb, nenávistný alebo rasovo, etnicky alebo inak nevhodný;
 • prenasledovanie, zastrašovanie a/alebo obťažovanie inej osoby;
 • Podnecovanie iných k páchaniu násilia;
 • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať neplnoleté osoby;
 • zdieľať materiál, ktorý nie ste oprávnení zdieľať na základe zákona alebo zmluvného či fiduciárneho vzťahu;
 • zdieľať materiál, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany;
 • falošne sa vydávať za akúkoľvek osobu alebo subjekt alebo nepravdivo uvádzať či inak skresľovať svoje spojenie s osobou alebo subjektom;
 • používať platformu alebo materiály takým spôsobom, aby používateľ nadobudol dojem, že je v priamom kontakte s Clonable;
 • zdieľať materiál, ktorý obsahuje softvérové vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;
 • Pristupovať k platforme alebo ju používať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo znefunkčniť akýkoľvek server Clonable alebo siete pripojené k akémukoľvek serveru Clonable;
 • úmyselne alebo neúmyselne narušiť alebo prerušiť platformu alebo porušiť akékoľvek zákony týkajúce sa prístupu k platforme alebo jej používania, porušiť akékoľvek požiadavky, postupy, zásady alebo predpisy sietí pripojených k platforme alebo sa zapojiť do akejkoľvek činnosti zakázanej touto zmluvou;
 • narušiť bezpečnosť alebo inak poškodiť platformu, materiály, účty, heslá, servery alebo siete pripojené k platforme alebo prístupné prostredníctvom platformy alebo akýchkoľvek pridružených alebo prepojených stránok;
 • narúšať, brániť iným používateľom v používaní alebo využívaní Platformy alebo Materiálov alebo akejkoľvek inej pridruženej alebo prepojenej stránky, platformy alebo obsahu;
 • Prístup alebo pokus o prístup k akémukoľvek Materiálu, ku ktorému nemáte oprávnenie, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý nebol zámerne sprístupnený prostredníctvom Platformy;
 • reprodukovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať na akékoľvek komerčné účely akúkoľvek časť Materiálov, používanie Platformy alebo Materiálov alebo prístup k Platforme alebo Materiálom;
 • Hosťovanie platformy na základe predplatného alebo inak bez povolenia od Clonable, vrátane súvisiacej aplikácie, umožniť tretej strane používať platformu na vytváranie, prenos alebo ochranu akéhokoľvek Materiálu;
 • Podvádzanie, ohováranie alebo iné porušovanie zákonných práv (napríklad práva na súkromie a publicitu) iných osôb alebo
 • Zapájať sa do iného správania, ktoré sa podľa uváženia Clonable považuje za nevhodné, nezákonné alebo nevhodné.

 

Okrem toho sa zaväzujete dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá a predpisy, čo je podmienkou používania služby Clonable.

 

Aby sme mohli chrániť kvalitu našich produktov a služieb, týmto povoľujete našim zamestnancom a zástupcom prístup k vášmu účtu a údajom z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si tiež právo, ale nepreberáme zodpovednosť, monitorovať alebo kontrolovať vaše správanie počas používania služby a platformy Clonable. Používanie služby a platformy Clonable podlieha všetkým platným miestnym, štátnym, národným a medzinárodným zákonom a predpisom. Ďalej beriete na vedomie, že ste zodpovední za získanie alebo poskytnutie všetkých prístupových liniek, telefónnych a počítačových zariadení (vrátane modemu) alebo iných zariadení potrebných na prístup k platforme a za zaplatenie všetkých súvisiacich poplatkov.

 

Otázky právomoci

Clonable Platforma je kontrolovaná a prevádzkovaná spoločnosťou Clonable z Holandska a nie je určená na to, aby podliehala zákonom alebo jurisdikcii akéhokoľvek iného územia ako Holandska. Clonable nepredstavuje ani nezaručuje, že služba a platforma Clonable alebo akákoľvek jej časť je vhodná alebo dostupná na používanie v akejkoľvek konkrétnej jurisdikcii. Tí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť na platformu, tak robia z vlastnej iniciatívy a na vlastné riziko a sú zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov, pravidiel a predpisov. Dostupnosť platformy môžeme kedykoľvek a podľa vlastného uváženia úplne alebo čiastočne obmedziť na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu, ktorú si zvolíme.

 

Oznámenia

Clonable vás môže upozorniť e-mailom, zverejnením na platforme alebo inými primeranými prostriedkami. Musíte podať písomné oznámenie na Clonable prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom výslovne stanoveným na Clonable. Clonable môže prostredníctvom služby Clonable vysielať, distribuovať alebo zobrazovať oznámenia alebo správy s cieľom informovať vás o zmenách v Zmluve, službe a platforme Clonable, Zásadách ochrany osobných údajov alebo iných zaujímavých záležitostiach. Každé takéto vysielanie, distribúcia alebo zobrazenie informácií predstavuje oznámenie pre vás.

 

Uplatniteľné právo a ďalšie všeobecné podmienky

Zmluva nevytvára a ani sa nesmie vykladať tak, že vytvára partnerský, spoločný podnik, vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, agentúrou alebo franchisorom a franchisantom medzi vami a Clonable. Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s holandskými zákonmi bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy. Súhlasíte s tým, že akákoľvek právna alebo spravodlivá žaloba vyplývajúca zo Zmluvy alebo s ňou súvisiaca sa bude podávať len na súdoch v meste s'Hertogenbosch, a týmto súhlasíte a podriaďujete sa osobnej právomoci týchto súdov na rozhodovanie o takejto žalobe a vzdávate sa akejkoľvek námietky týkajúcej sa právomoci, miesta konania alebo nevhodného súdu pre takéto súdy. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúci z vášho používania služby Clonable a platformy alebo zmluvy musí byť podaný do jedného (1) roka od vzniku takéhoto nároku alebo dôvodu žaloby, inak bude navždy premlčaný, bez ohľadu na akékoľvek premlčacie lehoty alebo iné zákony. Ak v tomto období Clonable nevykoná alebo neuplatní žiadne ustanovenie zmluvy alebo súvisiace právo, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdáva. Ak je niektoré ustanovenie zmluvy nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, toto ustanovenie sa považuje za oddeliteľné od týchto podmienok a nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení. Clonable môže kedykoľvek postúpiť túto zmluvu, a to vcelku alebo čiastočne, s oznámením alebo bez oznámenia. Bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Clonable nesmiete postúpiť, previesť alebo sublicencovať túto zmluvu alebo akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Žiadne vzdanie sa ktorejkoľvek zo zmluvných strán akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za vzdanie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo nasledujúceho porušenia alebo neplnenia. Nadpisy, titulky alebo názvy odsekov v tejto zmluve sú uvedené len pre uľahčenie čitateľa a v žiadnom prípade nedefinujú ani nevysvetľujú žiadny odsek alebo ustanovenie tejto zmluvy. Toto je úplná zmluva medzi vami a Clonable týkajúca sa predmetu tejto zmluvy a nesmiete ju meniť. Táto zmluva bude platiť v prospech nástupcov, postupníkov a nadobúdateľov licencie Clonable. Bez obmedzenia súhlasíte s tým, že tlačená verzia zmluvy a akéhokoľvek oznámenia v elektronickej forme je prípustná v súdnych alebo správnych konaniach založených na zmluve alebo s ňou súvisiacich v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme.

 

Autorské práva a oznámenia o autorských právach

Rešpektujeme duševné vlastníctvo iných a žiadame našich používateľov, aby sa správali rovnako. Za vhodných okolností a podľa nášho uváženia môžeme zrušiť účty používateľov, ktorí porušujú práva duševného vlastníctva iných. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite nášmu zástupcovi pre autorské práva nasledujúce informácie:

 • elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv;
 • opis diela chráneného autorským právom, ktoré bolo podľa vášho tvrdenia porušené.
 • opis miesta, kde sa na platforme nachádza materiál, ktorý bol podľa vášho tvrdenia porušený;
 • vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
 • vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, vaším zástupcom alebo zákonom, a
 • vaše vyhlásenie pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

 

Zmeny a doplnenia dohody

Clonable si vyhradzuje právo upraviť túto zmluvu podľa vlastného uváženia a všetky zmeny budú účinné okamžite po ich zverejnení. Takéto zmeny oznámime zverejnením revidovaného návrhu dohody na platforme. Kedy bola zmluva naposledy revidovaná, môžete zistiť zobrazením položky "Naposledy revidované dňa" v dolnej časti tejto stránky. Pokračovaním v používaní platformy po takýchto zmenách sa bude považovať, že s týmito zmenami súhlasíte. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy alebo jej prípadnými zmenami, nepoužívajte túto platformu.

Posledná revízia 20. júla 2021